تاريخ : | | نویسنده : 24linuxvps

ترجمه فارسی صحیفه سجادیه نيايش چهل و چهارم
از دعاهاى امام عليه السلام است هنگامى كه‌ ماه رمضان مى رسيد
̶    سپاس خدائى را‌ سزا است كه‌ ما‌ را‌ براى سپاسگزارى خود راهنمائى نمود، ‌و‌ از‌ اهل سپاس قرار داد تا‌ براى احسان ‌و‌ نيكيش از‌ سپاسگزاران باشيم، ‌و‌ ما‌ را‌ بر‌ ‌آن سپاسگزارى پاداش نيكوكاران دهد،
̶    و سپاس خدائى را‌ سزا است كه‌ (راهنمائى به) دين خود را‌ به‌ ما‌ عطا نمود، ‌و‌ ما‌ را‌ به‌ ملت خويش (اسلام) اختصاص داد ‌و‌ در‌ راههاى احسان ‌و‌ نيكيش درآورد تا‌ به‌ وسيله ‌ى‌ نعمتش در‌ ‌آن راهها رفته به‌ سوى رضايش دست يابيم سپاسى كه‌ ‌آن را‌ از‌ ما‌ بپذيرد ‌و‌ به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن از‌ ما‌ خوشنود گردد،
̶    و سپاس خدائى را‌ سزا است كه‌ ماه خود ماه رمضان (: رمضان يكى از‌ نامهاى خداى تعالى است) ماه صيام ‌و‌ روزه، ‌و‌ ماه اسلام (و فرمانبرى) ‌و‌ ماه پاكيزگى، ‌و‌ ماه تصفيه ‌و‌ پاك كردن (از گناهان) ‌و‌ ماه قيام را‌ يكى از‌ ‌آن راههاى احسان قرار داد، آنچنان ماهى كه‌ قرآن در‌ ‌آن فرو فرستاده شد در‌ حاليكه براى مردم راهنما ‌و‌ نشانه هاى آشكار رهبرى ‌و‌ جداكننده ميان حق ‌و‌ باطل است،
̶    پس برترى ‌آن را‌ بر‌ ماههاى ديگر به‌ سبب حرمتها ‌و‌ گرامى داشتنهاى بسيار ‌و‌ فضائل ‌و‌ برتريهاى آشكار كه‌ براى ‌آن قرار داد هويدا گردانيد، ‌و‌ در‌ ‌آن ماه از‌ جهت بزرگ داشتن آنچه را‌ كه‌ در‌ ماههاى ديگر حلال كرده حرام نمود، ‌و‌ از‌ جهت گرامى داشتن خوردنيها ‌و‌ آشاميدنيها را‌ در‌ (روزهاى) ‌آن منع كرد، ‌و‌ براى ‌آن وقت آشكار (معينى) قرار داد، كه‌ خداى بزرگ ‌و‌ توانا جائز نمى داند كه‌ پيش انداخته شود، ‌و‌ نمى پذيرد كه‌ از‌ ‌آن وقت به‌ تاخير افتد
̶    پس از‌ ‌آن (عبادت در) شبى از‌ شبهاى ‌آن را‌ بر‌ (بندگى در) شبهاى هزار ماه برترى داد ‌و‌ ‌آن (شب) را‌ شب قدر ناميد (شبى كه‌ اجلها ‌و‌ روزيها ‌و‌ هر‌ كار در‌ ‌آن مقدر مى شود) در‌ ‌آن شب فرشتگان ‌و‌ روح به‌ فرمان پروردگارشان براى هر‌ كارى (كه خدا مقدر فرموده) فرود مى آيند، ‌آن شب سلام ‌و‌ درود (فرشتگان) است بر‌ هر‌ كه‌ از‌ بندگانش بخواهد با‌ قضا ‌و‌ قدرى محكم ‌و‌ بركت ‌و‌ خير ‌آن تا‌ طلوع صبح دايم است
̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ الهام نما بر‌ ما‌ شناسائى برترى ‌آن را‌ ‌و‌ بزرگ داشتن حرمت ‌آن را، ‌و‌ خود نگهدارى ‌و‌ دورى گزيدن از‌ آنچه را‌ كه‌ حرام كرده اى در‌ ‌آن ‌و‌ ما‌ را‌ به‌ روزه داشتن ‌آن به‌ وسيله ‌ى‌ بازداشتن اندام از‌ گناهان ‌و‌ به‌ كار بردن ‌آن اندام در‌ ‌آن ماه به‌ آنچه تو‌ را‌ راضى گرداند يارى فرما تا‌ با‌ گوشهامان سخن بيهوده گوش ندهيم ‌و‌ با‌ چشمهامان به‌ سوى بازى ‌و‌ لهو نشتابيم،
̶    و تا‌ دستهامان را‌ به‌ (طلب يا‌ فرا گرفتن) حرام دراز ننمائيم ‌و‌ با‌ پاهايمان به‌ سوى آنچه حرام گشته نرويم، ‌و‌ تا‌ شكمهامان نگاه ندارد ‌و‌ گرد نياورد جز آنچه را‌ كه‌ تو‌ حلال گردانيده اى، ‌و‌ زبانهامان گويا نشود جز به‌ آنچه تو‌ خبر داده ‌و‌ بيان فرموده اى ‌و‌ رنج نكشيم جز در‌ آنچه به‌ پاداش تو‌ نزديك گرداند، ‌و‌ بجا نياوريم جز آنچه را‌ كه‌ از‌ كيفر تو‌ نگاه دارد، سپس همه ‌ى‌ ‌آن كردارها از‌ رياء ‌و‌ خودنمائى خودنمايان ‌و‌ از‌ سمعه ‌و‌ شنواندن اهل سمعه خالص گردان كه‌ در‌ ‌آن كسى را‌ با‌ تو‌ شريك نگردانيم، ‌و‌ جز تو‌ در‌ ‌آن مقصود ‌و‌ خواسته اى نطلبيم،
̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ ما‌ را‌ در‌ ‌آن بر‌ اوقات نمازهاى پنجگانه با‌ حدود ‌و‌ احكامش كه‌ مقرر نموده اى ‌و‌ واجباتش كه‌ واجب كرده اى، ‌و‌ وظائفش كه‌ معين كرده اى،و اوقاتش كه‌ معلوم كرده اى آگاه فرما،
̶    و ما‌ را‌ در‌ نماز همچون كسانى قرار ده‌ كه‌ مراتب شايسته ‌ى‌ ‌آن را‌ دريافته اركان ‌و‌ جوانب ‌آن را‌ نگاهدارندگانند، ‌آن را‌ در‌ اوقات خود به‌ همان طريقى كه‌ بنده و، ‌و‌ فرستاده ‌ى‌ تو- درودهايت بر‌ او‌ ‌و‌ بر‌ آل‌ او‌ باد- در‌ ركوع ‌و‌ سجود ‌و‌ همه ‌ى‌ فضيلتها ‌و‌ درجات رفيعه اش قرار داده با‌ كامل ترين طهارت ‌و‌ پاكى ‌و‌ رساترين خشوع ‌و‌ فروتنى بجا آورنده اند،
̶    و ما‌ را‌ در‌ ‌آن ماه توفيق ده‌ كه‌ با‌ نيكى فراوان ‌و‌ بخشش به‌ خويشان خود نيكى كنيم، ‌و‌ با‌ احسان ‌و‌ عطا از‌ همسايگانمان جويا شويم، ‌و‌ دارائيهايمان را‌ از‌ مظالم ‌و‌ آنچه از‌ راه ظلم بدست آمده خالص نمائيم ‌و‌ آنها را‌ با‌ بيرون كردن زكاتها پاك كنيم، ‌و‌ به‌ كسى كه‌ از‌ ما‌ دورى گزيده باز گرديم، ‌و‌ به‌ كسى كه‌ به‌ ما‌ ستم نموده از‌ روى انصاف رفتار كنيم ‌و‌ به‌ كسى كه‌ به‌ ما‌ دشمنى كرده آشتى نمائيم جز كسى كه‌ در‌ راه تو‌ ‌و‌ براى تو‌ با‌ او‌ دشمنى شده باشد زيرا او‌ دشمنى است كه‌ او‌ را‌ دوست نمى گيريم، ‌و‌ حزب ‌و‌ گروهى است كه‌ با‌ او‌ از‌ روى دل دوستى نمى كنيم،
̶    و ما‌ را‌ توفيق ده‌ كه‌ در‌ ‌آن به‌ سوى تو‌ تقرب جسته نزديك شويم به‌ وسيله ‌ى‌ كردارهاى پاكيزه كه‌ ما‌ را‌ به‌ ‌آن از‌ گناهان پاك كنى، ‌و‌ در‌ ‌آن ما‌ را‌ حفظ كرده نگاهدارى از‌ اينكه بخواهيم عيوب ‌و‌ زشتى ها را‌ از‌ سر‌ گيريم تا‌ هيچ يك از‌ فرشتگانت (كه نويسندگان اعمال هستند گناهان ما‌ را) بر‌ تو‌ پيشنهاد ننمايند جز آنكه كمتر باشد از‌ اقسام طاعت ‌و‌ بندگى براى تو‌ ‌و‌ انواع تقرب به‌ سوى تو‌ كه‌ ما‌ بجا آورديم
̶    بار خدايا از‌ تو‌ درخواست مى نمايم به‌ حق (و به‌ فضيلت ‌و‌ برترى) اين ماه، ‌و‌ به‌ حق كسى كه‌ در‌ ‌آن از‌ آغاز تا‌ انجامش در‌ عبادت ‌و‌ بندگى براى تو‌ كوشيده از‌ فرشته اى كه‌ او‌ را‌ مقرب ساخته اى يا‌ پيغمبرى كه‌ فرستاده اى يا‌ بنده ‌ى‌ شايسته اى كه‌ برگزيده اى، كه‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرستى، ‌و‌ ما‌ را‌ در‌ ‌آن براى كرامت ‌و‌ ارجمندى كه‌ به‌ دوستانت وعده داده اى سزاوار گردان، ‌و‌ آنچه كه‌ براى كوشش كنندگان در‌ طاعت ‌و‌ فرمانبريت واجب ‌و‌ لازم كرده اى براى ما‌ لازم نما، ‌و‌ به‌ رحمت ‌و‌ مهربانيت ما‌ را‌ در‌ صف كسانى كه‌ سزاوار بالاترين مرتبه ‌ى‌ (بهشت) هستند قرار ده،
̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ ما‌ را‌ در‌ توحيد ‌و‌ يگانگيت از‌ عدول ‌و‌ بازگشتن (و كفر ‌و‌ شرك) ‌و‌ در‌ بزرگ داشتنت از‌ تقصير ‌و‌ كوتاهى ‌و‌ در‌ دين (اسلام) تو‌ از‌ شك ‌و‌ دودلى، ‌و‌ از‌ راه (حق) تو‌ از‌ كورى (گمراهى) ‌و‌ براى حرمتت از‌ سهل انگارى، ‌و‌ از‌ دشمنت شيطان رانده شده از‌ فريب خوردن دور گردان،
̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ هرگاه در‌ هر‌ شب از‌ شبهاى اين ماه ما‌ براى تو‌ بندگانى باشد كه‌ عفو ‌و‌ بخشيدنت آنها را‌ آزاد مى نمايد، يا‌ گذشتت ايشان را‌ مى بخشد پس‌ ما‌ بندگان را‌ از‌ ‌آن بندگان بگردان، ‌و‌ ما‌ را‌ براى ماه ما‌ از‌ بهترين شايستگان ‌و‌ ياران قرار ده‌
̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ با‌ كاسته شدن ماه ‌آن گناهان ما‌ را‌ بكاه، ‌و‌ با‌ به‌ پايان رسيدن روزهايش بديها ‌و‌ گرفتاريهاى ما‌ را‌ از‌ ما‌ بكن تا‌ اينكه اين ماه از‌ ما‌ بگذرد در‌ حاليكه ما‌ را‌ از‌ خطاها پاكيزه گردانيده، ‌و‌ از‌ بديها ‌و‌ زشتى ها خالص ‌و‌ آراسته ساخته باشى،
̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ اگر در‌ ‌آن از‌ حق برگرديم ما‌ را‌ (به سوى آن) باز گردان، ‌و‌ اگر در‌ ‌آن به‌ راه كج رفتيم ما‌ را‌ به‌ راه راست آور، ‌و‌ اگر دشمن تو‌ شيطان ما‌ را‌ احاطه كرده ‌و‌ فرا گيرد از‌ او‌ رهائيمان ده‌
̶    بار خدايا ماه رمضان را‌ از‌ عبادت ما‌ تو‌ را‌ مملو ‌و‌ پر گردان، ‌و‌ اوقات ‌آن را‌ به‌ طاعت ‌و‌ فرمانبرى ما‌ براى تو‌ آراسته نما، ‌و‌ ما‌ را‌ در‌ روزش به‌ روزه داشتن، ‌و‌ در‌ شبش به‌ نماز ‌و‌ زارى به‌ سوى (درگاه) تو، ‌و‌ فروتنى براى تو، ‌و‌ خوارى در‌ برابر (عظمت) تو‌ يارى فرما تا‌ روزش بر‌ ما‌ به‌ غفلت ‌و‌ بى خبرى (از عمل به‌ وظيفه) ‌و‌ شبش به‌ تقصير ‌و‌ كوتاهى گواهى ندهد
̶    بار خدايا ‌و‌ ما‌ را‌ در‌ باقى ماهها ‌و‌ روزها تا‌ زمانى كه‌ زنده دارى همچنين قرار ده، ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ بندگان شايسته ات بگردان كه‌ آنان بهشت را‌ به‌ ميراث مى برند در‌ حاليكه در‌ ‌آن جاويد هستند، ‌و‌ آنانكه آنچه (صدقات) را‌ مى دهند در‌ حالى مى دهند كه‌ دلهاشان از‌ (انديشه) بازگشت به‌ سوى پروردگارشان ترسان است ‌و‌ از‌ آنانكه در‌ نيكيها مى شتابند ‌و‌ ايشان براى ‌آن نيكيها (بر ديگران) پيشى گيرنده اند
̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، در‌ هر‌ هنگام ‌و‌ هر‌ زمان، ‌و‌ بر‌ هر‌ حال به‌ شماره ‌ى‌ درودى كه‌ فرستاده اى ‌و‌ بر‌ هر‌ كه‌ درود فرستاده اى ‌و‌ چندان برابر همه ‌ى‌ آنها به‌ چندان برابرى جز تو‌ آنها را‌ نتواند شمرد، زيرا تو‌ هر‌ چه بخواهى بجا آورنده اى  متن عربی صحیفه سجادیه (44)
(وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ)
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِحَمْدِهِ، وَ جَعَلَنَا مِنْ أَهْلِهِ لِنَكُونَ لِإِحْسَانِهِ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَ لِيَجْزِيَنَا عَلَى ذَلِكَ جَزَاءَ الْمُحْسِنِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَبَانَا بِدِينِهِ، وَ اخْتَصَّنَا بِمِلَّتِهِ، وَ سَبَّلَنَا فِي سُبُلِ إِحْسَانِهِ لِنَسْلُكَهَا بِمَنِّهِ إِلَى رِضْوَانِهِ، حَمْداً يَتَقَبَّلُهُ مِنَّا، وَ يَرْضَى بِهِ عَنَّا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ مِنْ تِلْكَ السُّبُلِ شَهْرَهُ شَهْرَ رَمَضَانَ، شَهْرَ الصِّيَامِ، وَ شَهْرَ الْإِسْلَامِ، وَ شَهْرَ الطَّهُورِ، وَ شَهْرَ التَّمْحِيصِ، وَ شَهْرَ الْقِيَامِ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ، هُدًى لِلنَّاسِ، وَ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَ الْفُرْقَانِ فَأَبَانَ فَضِيلَتَهُ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ بِمَا جَعَلَ لَهُ مِنَ الْحُرُمَاتِ الْمَوْفُورَةِ، وَ الْفَضَائِلِ الْمَشْهُورَةِ، فَحَرَّمَ فِيهِ مَا أَحَلَّ فِي غَيْرِهِ إِعْظَاماً، وَ حَجَرَ فِيهِ الْمَطَاعِمَ وَ الْمَشَارِبَ إِكْرَاماً، وَ جَعَلَ لَهُ وَقْتاً بَيِّناً لَا يُجِيزُ جَلَّ وَ عَزَّ أَنْ يُقَدَّمَ قَبْلَهُ، وَ لَا يَقْبَلُ أَنْ يُؤَخَّرَ عَنْهُ. ثُمَّ فَضَّلَ لَيْلَةً وَاحِدَةً مِنْ لَيَالِيهِ عَلَى لَيَالِي أَلْفِ شَهْرٍ، وَ سَمَّاهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ، دَائِمُ الْبَرَكَةِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بِمَا أَحْكَمَ مِنْ قَضَائِهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَلْهِمْنَا مَعْرِفَةَ فَضْلِهِ وَ إِجْلَالَ حُرْمَتِهِ، وَ التَّحَفُّظَ مِمَّا حَظَرْتَ فِيهِ، وَ أَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ بِكَفِّ الْجَوَارِحِ عَنْ مَعَاصِيكَ، وَ اسْتِعْمَالِهَا فِيهِ بِمَا يُرْضِيكَ حَتَّى لَا نُصْغِيَ بِأَسْمَاعِنَا إِلَى لَغْوٍ، وَ لَا نُسْرِعَ بِأَبْصَارِنَا إِلَى لَهْوٍ وَ حَتَّى لَا نَبْسُطَ أَيْدِيَنَا إِلَى مَحْظُورٍ، وَ لَا نَخْطُوَ بِأَقْدَامِنَا إِلَى مَحْجُورٍ، وَ حَتَّى لَا تَعِيَ بُطُونُنَا إِلَّا مَا أَحْلَلْتَ، وَ لَا تَنْطِقَ أَلْسِنَتُنَا إِلَّا بِمَا مَثَّلْتَ، وَ لَا نَتَكَلَّفَ إِلَّا مَا يُدْنِي مِنْ ثَوَابِكَ، وَ لَا نَتَعَاطَى إِلَّا الَّذِي يَقِي مِنْ عِقَابِكَ، ثُمَّ خَلِّصْ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ رِئَاءِ الْمُرَاءِينَ، وَ سُمْعَةِ الْمُسْمِعِينَ، لَا نُشْرِكُ فِيهِ أَحَداً دُونَكَ، وَ لَا نَبْتَغِي فِيهِ مُرَاداً سِوَاكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ قِفْنَا فِيهِ عَلَى مَوَاقِيتِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ بِحُدُودِهَا الَّتِي حَدَّدْتَ، وَ فُرُوضِهَا الَّتِي فَرَضْتَ، وَ وَظَائِفِهَا الَّتِي وَظَّفْتَ، وَ أَوْقَاتِهَا الَّتِي وَقَّتَّ وَ أَنْزِلْنَا فِيهَا مَنْزِلَةَ الْمُصِيبِينَ لِمَنَازِلِهَا، الْحَافِظِينَ لِأَرْكَانِهَا، الْمُؤَدِّينَ لَهَا فِي أَوْقَاتِهَا عَلَى مَا سَنَّهُ عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ صَلَوَاتُكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي رُكُوعِهَا وَ سُجُودِهَا وَ جَمِيعِ فَوَاضِلِهَا عَلَى أَتَمِّ الطَّهُورِ وَ أَسْبَغِهِ، وَ أَبْيَنِ الْخُشُوعِ وَ أَبْلَغِهِ. وَ وَفِّقْنَا فِيهِ لِأَنْ نَصِلَ أَرْحَامَنَا بِالْبِرِّ وَ الصِّلَةِ، وَ أَنْ نَتَعَاهَدَ جِيرَانَنَا بِالْإِفْضَالِ وَ الْعَطِيَّةِ، وَ أَنْ نُخَلِّصَ أَمْوَالَنَا مِنَ التَّبِعَاتِ، وَ أَنْ نُطَهِّرَهَا بِإِخْرَاجِ الزَّكَوَاتِ، وَ أَنْ نُرَاجِعَ مَنْ هَاجَرَنَا، وَ أَنْ نُنْصِفَ مَنْ ظَلَمَنَا، وَ أَنْ نُسَالِمَ مَنْ عَادَانَا حَاشَى مَنْ عُودِيَ فِيكَ وَ لَكَ، فَإِنَّهُ الْعَدُوُّ الَّذِي لَا نُوَالِيهِ، وَ الْحِزْبُ الَّذِي لَا نُصَافِيهِ. وَ أَنْ نَتَقَرَّبَ إِلَيْكَ فِيهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الزَّاكِيَةِ بِمَا تُطَهِّرُنَا بِهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَ تَعْصِمُنَا فِيهِ مِمَّا نَسْتَأْنِفُ مِنَ الْعُيُوبِ، حَتَّى لَا يُورِدَ عَلَيْكَ أَحَدٌ مِنْ مَلَائِكَتِكَ إِلَّا دُونَ مَا نُورِدُ مِنْ أَبْوَابِ الطَّاعَةِ لَكَ، وَ أَنْوَاعِ الْقُرْبَةِ إِلَيْكَ. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذَا الشَّهْرِ، وَ بِحَقِّ مَنْ تَعَبَّدَ لَكَ فِيهِ مِنِ ابْتِدَائِهِ إِلَى وَقْتِ فَنَائِهِ مِنْ مَلَكٍ قَرَّبْتَهُ، أَوْ نَبِيٍّ أَرْسَلْتَهُ، أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ اخْتَصَصْتَهُ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ أَهِّلْنَا فِيهِ لِمَا وَعَدْتَ أَوْلِيَاءَكَ مِنْ كَرَامَتِكَ، وَ أَوْجِبْ لَنَا فِيهِ مَا أَوْجَبْتَ لِأَهْلِ الْمُبَالَغَةِ فِي طَاعَتِكَ، وَ اجْعَلْنَا فِي نَظْمِ مَنِ اسْتَحَقَّ الرَّفِيعَ الْأَعْلَى بِرَحْمَتِكَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ جَنِّبْنَا الْإِلْحَادَ فِي تَوْحِيدِكَ، وَ الْتَّقْصِيرَ فِي تَمْجِيدِكَ، وَ الشَّكَّ فِي دِينِكَ، وَ الْعَمَى عَنْ سَبِيلِكَ، وَ الْإِغْفَالَ لِحُرْمَتِكَ، وَ الِانْخِدَاعَ لِعَدُوِّكَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ إِذَا كَانَ لَكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ لَيَالِي شَهْرِنَا هَذَا رِقَابٌ يُعْتِقُهَا عَفْوُكَ، أَوْ يَهَبُهَا صَفْحُكَ فَاجْعَلْ رِقَابَنَا مِنْ تِلْكَ الرِّقَابِ، وَ اجْعَلْنَا لِشَهْرِنَا مِنْ خَيْرِ أَهْلٍ وَ أَصْحَابٍ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ امْحَقْ ذُنُوبَنَا مَعَ امِّحَاقِ هِلَالِهِ، وَ اسْلَخْ عَنَّا تَبِعَاتِنَا مَعَ انْسِلَاخِ أَيَّامِهِ حَتَّى يَنْقَضِيَ عَنَّا وَ قَدْ صَفَّيْتَنَا فِيهِ مِنَ الْخَطِيئَاتِ، وَ أَخْلَصْتَنَا فِيهِ مِنَ السَّيِّئَاتِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، وَ إِنْ مِلْنَا فِيهِ فَعَدِّلْنَا، وَ إِنْ زُغْنَا فِيهِ فَقَوِّمْنَا، وَ إِنِ اشْتَمَلَ عَلَيْنَا عَدُوُّكَ الشَّيْطَانُ فَاسْتَنْقِذْنَا مِنْهُ. اللَّهُمَّ اشْحَنْهُ بِعِبَادَتِنَا إِيَّاكَ، وَ زَيِّنْ أَوْقَاتَهُ بِطَاعَتِنَا لَكَ، وَ أَعِنَّا فِي نَهَارِهِ عَلَى صِيَامِهِ، وَ فِي لَيْلِهِ عَلَى الصَّلَاةِ وَ التَّضَرُّعِ إِلَيْكَ، وَ الْخُشُوعِ لَكَ، وَ الذِّلَّةِ بَيْنَ يَدَيْكَ حَتَّى لَا يَشْهَدَ نَهَارُهُ عَلَيْنَا بِغَفْلَةٍ، وَ لَا لَيْلُهُ بِتَفْرِيطٍ. اللَّهُمَّ وَ اجْعَلْنَا فِي سَائِرِ الشُّهُورِ وَ الْأَيَّامِ كَذَلِكَ مَا عَمَّرْتَنَا، وَ اجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ، وَ مِنَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ، فِي كُلِّ وَقْتٍ وَ كُلِّ أَوَانٍ وَ عَلَى كُلِّ حَالٍ عَدَدَ مَا صَلَّيْتَ عَلَى مَنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِ، وَ أَضْعَافَ ذَلِكَ كُلِّهِ بِالْأَضْعَافِ الَّتِي لَا يُحْصِيهَا غَيْرُكَ، إِنَّكَ فَعَّالٌ لِمَا تُرِيدُ. از دعاهاى امام عليه السلام است هنگامى كه‌ ماه رمضان مى رسيد

̶    سپاس خدائى را‌ سزا است كه‌ ما‌ را‌ براى سپاسگزارى خود راهنمائى نمود، ‌و‌ از‌ اهل سپاس قرار داد تا‌ براى احسان ‌و‌ نيكيش از‌ سپاسگزاران باشيم، ‌و‌ ما‌ را‌ بر‌ ‌آن سپاسگزارى پاداش نيكوكاران دهد،

̶    و سپاس خدائى را‌ سزا است كه‌ (راهنمائى به) دين خود را‌ به‌ ما‌ عطا نمود، ‌و‌ ما‌ را‌ به‌ ملت خويش (اسلام) اختصاص داد ‌و‌ در‌ راههاى احسان ‌و‌ نيكيش درآورد تا‌ به‌ وسيله ‌ى‌ نعمتش در‌ ‌آن راهها رفته به‌ سوى رضايش دست يابيم سپاسى كه‌ ‌آن را‌ از‌ ما‌ بپذيرد ‌و‌ به‌ وسيله ‌ى‌ ‌آن از‌ ما‌ خوشنود گردد،

̶    و سپاس خدائى را‌ سزا است كه‌ ماه خود ماه رمضان (: رمضان يكى از‌ نامهاى خداى تعالى است) ماه صيام ‌و‌ روزه، ‌و‌ ماه اسلام (و فرمانبرى) ‌و‌ ماه پاكيزگى، ‌و‌ ماه تصفيه ‌و‌ پاك كردن (از گناهان) ‌و‌ ماه قيام را‌ يكى از‌ ‌آن راههاى احسان قرار داد، آنچنان ماهى كه‌ قرآن در‌ ‌آن فرو فرستاده شد در‌ حاليكه براى مردم راهنما ‌و‌ نشانه هاى آشكار رهبرى ‌و‌ جداكننده ميان حق ‌و‌ باطل است،

̶    پس برترى ‌آن را‌ بر‌ ماههاى ديگر به‌ سبب حرمتها ‌و‌ گرامى داشتنهاى بسيار ‌و‌ فضائل ‌و‌ برتريهاى آشكار كه‌ براى ‌آن قرار داد هويدا گردانيد، ‌و‌ در‌ ‌آن ماه از‌ جهت بزرگ داشتن آنچه را‌ كه‌ در‌ ماههاى ديگر حلال كرده حرام نمود، ‌و‌ از‌ جهت گرامى داشتن خوردنيها ‌و‌ آشاميدنيها را‌ در‌ (روزهاى) ‌آن منع كرد، ‌و‌ براى ‌آن وقت آشكار (معينى) قرار داد، كه‌ خداى بزرگ ‌و‌ توانا جائز نمى داند كه‌ پيش انداخته شود، ‌و‌ نمى پذيرد كه‌ از‌ ‌آن وقت به‌ تاخير افتد

̶    پس از‌ ‌آن (عبادت در) شبى از‌ شبهاى ‌آن را‌ بر‌ (بندگى در) شبهاى هزار ماه برترى داد ‌و‌ ‌آن (شب) را‌ شب قدر ناميد (شبى كه‌ اجلها ‌و‌ روزيها ‌و‌ هر‌ كار در‌ ‌آن مقدر مى شود) در‌ ‌آن شب فرشتگان ‌و‌ روح به‌ فرمان پروردگارشان براى هر‌ كارى (كه خدا مقدر فرموده) فرود مى آيند، ‌آن شب سلام ‌و‌ درود (فرشتگان) است بر‌ هر‌ كه‌ از‌ بندگانش بخواهد با‌ قضا ‌و‌ قدرى محكم ‌و‌ بركت ‌و‌ خير ‌آن تا‌ طلوع صبح دايم است 

̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ الهام نما بر‌ ما‌ شناسائى برترى ‌آن را‌ ‌و‌ بزرگ داشتن حرمت ‌آن را، ‌و‌ خود نگهدارى ‌و‌ دورى گزيدن از‌ آنچه را‌ كه‌ حرام كرده اى در‌ ‌آن ‌و‌ ما‌ را‌ به‌ روزه داشتن ‌آن به‌ وسيله ‌ى‌ بازداشتن اندام از‌ گناهان ‌و‌ به‌ كار بردن ‌آن اندام در‌ ‌آن ماه به‌ آنچه تو‌ را‌ راضى گرداند يارى فرما تا‌ با‌ گوشهامان سخن بيهوده گوش ندهيم ‌و‌ با‌ چشمهامان به‌ سوى بازى ‌و‌ لهو نشتابيم،

̶    و تا‌ دستهامان را‌ به‌ (طلب يا‌ فرا گرفتن) حرام دراز ننمائيم ‌و‌ با‌ پاهايمان به‌ سوى آنچه حرام گشته نرويم، ‌و‌ تا‌ شكمهامان نگاه ندارد ‌و‌ گرد نياورد جز آنچه را‌ كه‌ تو‌ حلال گردانيده اى، ‌و‌ زبانهامان گويا نشود جز به‌ آنچه تو‌ خبر داده ‌و‌ بيان فرموده اى ‌و‌ رنج نكشيم جز در‌ آنچه به‌ پاداش تو‌ نزديك گرداند، ‌و‌ بجا نياوريم جز آنچه را‌ كه‌ از‌ كيفر تو‌ نگاه دارد، سپس همه ‌ى‌ ‌آن كردارها از‌ رياء ‌و‌ خودنمائى خودنمايان ‌و‌ از‌ سمعه ‌و‌ شنواندن اهل سمعه خالص گردان كه‌ در‌ ‌آن كسى را‌ با‌ تو‌ شريك نگردانيم، ‌و‌ جز تو‌ در‌ ‌آن مقصود ‌و‌ خواسته اى نطلبيم،

̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ ما‌ را‌ در‌ ‌آن بر‌ اوقات نمازهاى پنجگانه با‌ حدود ‌و‌ احكامش كه‌ مقرر نموده اى ‌و‌ واجباتش كه‌ واجب كرده اى، ‌و‌ وظائفش كه‌ معين كرده اى،و اوقاتش كه‌ معلوم كرده اى آگاه فرما،

̶    و ما‌ را‌ در‌ نماز همچون كسانى قرار ده‌ كه‌ مراتب شايسته ‌ى‌ ‌آن را‌ دريافته اركان ‌و‌ جوانب ‌آن را‌ نگاهدارندگانند، ‌آن را‌ در‌ اوقات خود به‌ همان طريقى كه‌ بنده و، ‌و‌ فرستاده ‌ى‌ تو- درودهايت بر‌ او‌ ‌و‌ بر‌ آل‌ او‌ باد- در‌ ركوع ‌و‌ سجود ‌و‌ همه ‌ى‌ فضيلتها ‌و‌ درجات رفيعه اش قرار داده با‌ كامل ترين طهارت ‌و‌ پاكى ‌و‌ رساترين خشوع ‌و‌ فروتنى بجا آورنده اند،

̶    و ما‌ را‌ در‌ ‌آن ماه توفيق ده‌ كه‌ با‌ نيكى فراوان ‌و‌ بخشش به‌ خويشان خود نيكى كنيم، ‌و‌ با‌ احسان ‌و‌ عطا از‌ همسايگانمان جويا شويم، ‌و‌ دارائيهايمان را‌ از‌ مظالم ‌و‌ آنچه از‌ راه ظلم بدست آمده خالص نمائيم ‌و‌ آنها را‌ با‌ بيرون كردن زكاتها پاك كنيم، ‌و‌ به‌ كسى كه‌ از‌ ما‌ دورى گزيده باز گرديم، ‌و‌ به‌ كسى كه‌ به‌ ما‌ ستم نموده از‌ روى انصاف رفتار كنيم ‌و‌ به‌ كسى كه‌ به‌ ما‌ دشمنى كرده آشتى نمائيم جز كسى كه‌ در‌ راه تو‌ ‌و‌ براى تو‌ با‌ او‌ دشمنى شده باشد زيرا او‌ دشمنى است كه‌ او‌ را‌ دوست نمى گيريم، ‌و‌ حزب ‌و‌ گروهى است كه‌ با‌ او‌ از‌ روى دل دوستى نمى كنيم،

̶    و ما‌ را‌ توفيق ده‌ كه‌ در‌ ‌آن به‌ سوى تو‌ تقرب جسته نزديك شويم به‌ وسيله ‌ى‌ كردارهاى پاكيزه كه‌ ما‌ را‌ به‌ ‌آن از‌ گناهان پاك كنى، ‌و‌ در‌ ‌آن ما‌ را‌ حفظ كرده نگاهدارى از‌ اينكه بخواهيم عيوب ‌و‌ زشتى ها را‌ از‌ سر‌ گيريم تا‌ هيچ يك از‌ فرشتگانت (كه نويسندگان اعمال هستند گناهان ما‌ را) بر‌ تو‌ پيشنهاد ننمايند جز آنكه كمتر باشد از‌ اقسام طاعت ‌و‌ بندگى براى تو‌ ‌و‌ انواع تقرب به‌ سوى تو‌ كه‌ ما‌ بجا آورديم 

̶    بار خدايا از‌ تو‌ درخواست مى نمايم به‌ حق (و به‌ فضيلت ‌و‌ برترى) اين ماه، ‌و‌ به‌ حق كسى كه‌ در‌ ‌آن از‌ آغاز تا‌ انجامش در‌ عبادت ‌و‌ بندگى براى تو‌ كوشيده از‌ فرشته اى كه‌ او‌ را‌ مقرب ساخته اى يا‌ پيغمبرى كه‌ فرستاده اى يا‌ بنده ‌ى‌ شايسته اى كه‌ برگزيده اى، كه‌ بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرستى، ‌و‌ ما‌ را‌ در‌ ‌آن براى كرامت ‌و‌ ارجمندى كه‌ به‌ دوستانت وعده داده اى سزاوار گردان، ‌و‌ آنچه كه‌ براى كوشش كنندگان در‌ طاعت ‌و‌ فرمانبريت واجب ‌و‌ لازم كرده اى براى ما‌ لازم نما، ‌و‌ به‌ رحمت ‌و‌ مهربانيت ما‌ را‌ در‌ صف كسانى كه‌ سزاوار بالاترين مرتبه ‌ى‌ (بهشت) هستند قرار ده،

̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ ما‌ را‌ در‌ توحيد ‌و‌ يگانگيت از‌ عدول ‌و‌ بازگشتن (و كفر ‌و‌ شرك) ‌و‌ در‌ بزرگ داشتنت از‌ تقصير ‌و‌ كوتاهى ‌و‌ در‌ دين (اسلام) تو‌ از‌ شك ‌و‌ دودلى، ‌و‌ از‌ راه (حق) تو‌ از‌ كورى (گمراهى) ‌و‌ براى حرمتت از‌ سهل انگارى، ‌و‌ از‌ دشمنت شيطان رانده شده از‌ فريب خوردن دور گردان،

̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست ‌و‌ هرگاه در‌ هر‌ شب از‌ شبهاى اين ماه ما‌ براى تو‌ بندگانى باشد كه‌ عفو ‌و‌ بخشيدنت آنها را‌ آزاد مى نمايد، يا‌ گذشتت ايشان را‌ مى بخشد پس‌ ما‌ بندگان را‌ از‌ ‌آن بندگان بگردان، ‌و‌ ما‌ را‌ براى ماه ما‌ از‌ بهترين شايستگان ‌و‌ ياران قرار ده‌ 

̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ با‌ كاسته شدن ماه ‌آن گناهان ما‌ را‌ بكاه، ‌و‌ با‌ به‌ پايان رسيدن روزهايش بديها ‌و‌ گرفتاريهاى ما‌ را‌ از‌ ما‌ بكن تا‌ اينكه اين ماه از‌ ما‌ بگذرد در‌ حاليكه ما‌ را‌ از‌ خطاها پاكيزه گردانيده، ‌و‌ از‌ بديها ‌و‌ زشتى ها خالص ‌و‌ آراسته ساخته باشى،

̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، ‌و‌ اگر در‌ ‌آن از‌ حق برگرديم ما‌ را‌ (به سوى آن) باز گردان، ‌و‌ اگر در‌ ‌آن به‌ راه كج رفتيم ما‌ را‌ به‌ راه راست آور، ‌و‌ اگر دشمن تو‌ شيطان ما‌ را‌ احاطه كرده ‌و‌ فرا گيرد از‌ او‌ رهائيمان ده‌ 

̶    بار خدايا ماه رمضان را‌ از‌ عبادت ما‌ تو‌ را‌ مملو ‌و‌ پر گردان، ‌و‌ اوقات ‌آن را‌ به‌ طاعت ‌و‌ فرمانبرى ما‌ براى تو‌ آراسته نما، ‌و‌ ما‌ را‌ در‌ روزش به‌ روزه داشتن، ‌و‌ در‌ شبش به‌ نماز ‌و‌ زارى به‌ سوى (درگاه) تو، ‌و‌ فروتنى براى تو، ‌و‌ خوارى در‌ برابر (عظمت) تو‌ يارى فرما تا‌ روزش بر‌ ما‌ به‌ غفلت ‌و‌ بى خبرى (از عمل به‌ وظيفه) ‌و‌ شبش به‌ تقصير ‌و‌ كوتاهى گواهى ندهد

̶    بار خدايا ‌و‌ ما‌ را‌ در‌ باقى ماهها ‌و‌ روزها تا‌ زمانى كه‌ زنده دارى همچنين قرار ده، ‌و‌ ما‌ را‌ از‌ بندگان شايسته ات بگردان كه‌ آنان بهشت را‌ به‌ ميراث مى برند در‌ حاليكه در‌ ‌آن جاويد هستند، ‌و‌ آنانكه آنچه (صدقات) را‌ مى دهند در‌ حالى مى دهند كه‌ دلهاشان از‌ (انديشه) بازگشت به‌ سوى پروردگارشان ترسان است ‌و‌ از‌ آنانكه در‌ نيكيها مى شتابند ‌و‌ ايشان براى ‌آن نيكيها (بر ديگران) پيشى گيرنده اند

̶    بار خدايا بر‌ محمد ‌و‌ آل‌ او‌ درود فرست، در‌ هر‌ هنگام ‌و‌ هر‌ زمان، ‌و‌ بر‌ هر‌ حال به‌ شماره ‌ى‌ درودى كه‌ فرستاده اى ‌و‌ بر‌ هر‌ كه‌ درود فرستاده اى ‌و‌ چندان برابر همه ‌ى‌ آنها به‌ چندان برابرى جز تو‌ آنها را‌ نتواند شمرد، زيرا تو‌ هر‌ چه بخواهى بجا آورنده اى


رپورتاژ
انتخاب جراح بینی - بهترین جراح بینی
شناخت کلی از محصولات فلزی و انواع آن
جشن عروسی
همه چیز درباره جراحی زیبایی بینی
حمل نخاله ساختمانی و ضایعات عمرانی
جراحی زیبایی سینه و پروتز
دوربین مداربسته دیجی همکار
جدیدترین تجهیزات تالار
آیا گنج یاب ها شبیه فلزیاب و طلایاب هستند؟ - شرکت فلزیاب تیوا
دوربین مداربسته
چاپ کتاب در یک ماه با هزینه زیر یک میلیون تومان
پاسخ به 7 سوال رایج در مورد عصب کشی دندان
پذیرش مقاله در مجلات معتبر ISI و اسکوپوس
روغن خراطین
تفاوت دینگ با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب آنلاین
انجام پایان نامه مدیریت
تاریخچه تغییر سرمربی در تیم استقلال تهران
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
زمان دقیق شرف الشمس در سال ۹۷ چه زمانی است؟
نمایندگی برندها در ایران

لینک های مفید
آموزش مجازی | تور مسافرتی | خودرو | تور استانبول |

قدرت گرفته از : پانا بلاگ


.: :.